Ekonomi

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ESG öncelikli konuların riskleri ve fırsatları sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile tüm paydaşlarla paylaşılır. Finansal, finansal olmayan ve iklimle bağlantılı riskler ve fırsatlar CDP platformunda değerlendirilmekte olup, sürdürülebilirlik ve kurumsal karbon ayakizi özet raporlarıyla tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Polisan’ın stratejik hedeflerine ulaşmasına etki edebilecek risk ve fırsatlara ilişkin alınacak stratejik karar ve aksiyonların uygulanmasından ve takibinden sorumludur. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.12-14, 34-39) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf (s. 6-7) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Komiteler_ve_CalismaEsaslari_2024_d259c.pdf (s. 3-4) Faaliyet Raporu – Yönetim Kurulu Komiteleri Bölümü
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X *Politikalar Sürdürülebilirlik Politikası, Bilgi Güvenligi Politikası, Enerji Yönetimi Politikası, Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası, İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası, Çalışan Tazminat Politikası *Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri *Etik İlkelerimiz Etik İlkeler Kitapçığı Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası web sitesinde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/politikalarimiz_v19 https://www.polisanholding.com/v/65/kurumsal-sosyal-sorumluluk https://www.polisanholding.com/polikariyer/etik-ilkeler_v27
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X ‘Koru”, ”Güçlendir”, ”Geliştir” ana temaları ile oluşturulan 2021-2025 yılları arasındaki stratejik hedefler belirlenmiş olup her yıl sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile ilerleme durumu tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır. Polisan stratejik öncelikleri 2021 yılında belirlenmiş ve faaliyet raporu aracılığı ile strateji döneminde yapılan çalışmalar, ilgili faaliyet yılına ait raporlamalarda yer almaktadır. Faaliyet Raporu – Stratejik Önceliklerimiz ve Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_FaaliyetRaporu_2022.pdf (s. 23) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Denetim, Riskin Erken Saptanması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Komiteleri, Etik ve ÇSY politika ve konularına uyum durumunu da kontrol etmektedir. İlgili komite yapıları kamuya paylaşılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde henüz ÇSY özelinde bir komite oluşturulmadığı için ilgili maddeye kısmen uyum sağlanmaktadır. https://polisanholding.com/v/45/yonetim-kurulu-komiteleri https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_RusvetveYolsuzluklaMucadeleProgrami.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Komiteler_ve_CalismaEsaslari_2024_d259c.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Yönetim Kurulu bünyesinde henüz ÇSY komitesi (sürdürülebilirlik komitesi) oluşturulmamıştır. ÇSY komitesi oluşumu için hedef tarih belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut durumda Holding bünyesinde politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve iklimle bağlantılı riskler Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesine raporlanmaktadır https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik_v17 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 37-39)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ve Faaliyet raporları aracılığı ile hedef ve eylem planları paylaşılmaktadır. https://polisanholding.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz_v23 https://www.polisanholding.com/faaliyet-raporlari_v33
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu bölüm sonlarında bir önceki yıla ait hedefler, gerçekleşme durumları ve bir sonraki yıla ait ilgili hedefler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 17-18, 56-57, 64, 79-80, 83, 89, 114, 138, 154)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunun ”Yarının Polisan’ı” ve Faaliyet Raporu ”Operasyonlarımız” bölümlerinde süreç yönetimine yönelik iyileştirmeler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 17-18, 56-57, 64, 79-80, 83, 89, 114, 138, 154)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Yıl sonu Faaliyet Raporu ve dönemsel yatırımcı sunumları Sürdürülebilirlik bölümünde paylaşılmakta, detaylı bilgiler içeren sürdürülebilirlik raporlarına atıf yapılmaktadır. Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü https://www.polisanholding.com/faaliyet-raporlari_v33 https://polisanholding.com/yatirimci-iliskileri/sunumlar_v30
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların SKA’lar ile ilişkisi sürdürülebilirlik raporu ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Durum Raporunda paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 174-178) https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2023?responseId=R_3HNZVO2uvdwyutc
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların SKA’lar ile ilişkisi sürdürülebilirlik raporu ve Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Durum Raporunda paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 195)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 195) https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/karbon-ayakizi-yonetimimiz_v222 https://www.polisanholding.com/pdf/F11b_Verification_Statement_GHG_Polisan_2021_v2_08c6b.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001 Kalite YS, ISO 14001 Çevre YS, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği YS) ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda ürün ve hizmetler uluslararası standartlara uygun gerçekleştirilir. Web sitesinde Yönetim Sistemi Sertifikaları ve çevre özelinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları Kitapçığı yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/sertifikalarimiz_v22 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Cevre-Yonetim-Sistemi-Uygulamalari-Kitapcigi-2022_7f1ca.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Rapor Hakkında” bölümünde dönem ve kapsam paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 4)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında üst yönetimin performans hedeflerinde ESG (Çevre, Sosyal, Yönetişim) performans göstergelerinin kapsamlı bir şekilde yer alması için çalışmalara başlanmış olup 2024 yılı itibari uygulamaya alınacaktır. Sürdürülebilirlik Raporunun ”Doğa için Değer, Birlikte Net Sıfır, Suyun Geleceği, Atığın Ötesi” ve ”İnsan Odaklı Yönetişim” bölümlerinde süreç hedefleri ve bireysel hedeflerin yönetim esası paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 85-93, 95-98, 100-107, 109-114, 130-131)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Her sene geniş katılımlı Paydaş Diyalogu anketleri düzenlenerek öncelikli konular ve bu doğrultudaki stratejiler ile uyumlu hedefler belirlenmektedir. Hedef ilerlemeleri ve gerçekleşme durumları sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile detaylı olarak paydaşlarla paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 29) Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Değer Zincirinin önemli halkası ve bir paydaş olarak görülen tedarikçiler ile ilişkileri güçlendirebilmek tedarik sürecini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek üzere ”Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası”, ”Genel Satınalma Şartnamesi” ve ”Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları” web sitesinde paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik Raporu ”Yarının Polisan’ı” bölümünde değer zinciri boyunca ilgili konulardaki uygulamalar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 42-83) https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_SurdurulebilirTedarikZinciriPolitikasi_20231206_50161.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Direkt_Malzeme_Satinalma_Sartnamesi_e0d5c.pdf https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Üyeliklerimiz” bölümünde üye olunan kurumlar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 179)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Tüm çevresel göstergeler asgari bir önceki yıl olmakla birlikte, son üç yıla ait olacak şekilde sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile şeffaf bir şekilde paylaşılmakta ve kıyaslanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 84-114, 164) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/karbon-ayakizi-yonetimimiz_v222
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Hesaplama Yöntemleri” bölümünde ISO 14064 Karbon Ayakizi ve Sera Gazı (GHG) Protokolü, ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, ISO 14046 Su Ayakizi hesaplamalama yöntemleri yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 171-173)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Tüm sürdürülebilirlik raporu genelinde göstergeler asgari bir önceki yıl olmakla birlikte, son üç yıla ait olacak şekilde sürdürülebilirlik raporu aracılığı ile şeffaf bir şekilde paylaşılmakta ve kıyaslanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda ilgili çevresel hedefler ve ilerleme durumları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 17-18, 89, 114)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2021-2025 Sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda belirlenmiş iklim krizi ile mücadele hedeflerine ait ilerleme durumları sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla her sene paylaşılmaktadır. Yanı sıra, Kurumsal Karbon Ayakizi Raporu ”İklim Değişikliği ile İlgili Risk ve Fırsatlar” bölümünde iklim eylem planları ve hedef ilerleme durumları her sene paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf (s. 6-7)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda iklim eylem planı, hedef ilerleme durumu, ”Ar-Ge ve İnovasyon” bölümlerinde ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmak üzere yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır. Yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş hedefleri doğrultusunda operasyonlarda yapılan iyileştirmeler, doğal kaynakların korunması, çevresel ayakizinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar Kurumsal Karbon Ayakizi Özet Raporu ile paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 65-80) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf (s. 8-10)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Değer zincirindeki tüm iş ortaklarının, Polisan’ın sahip olduğu sürdürülebilirlik anlayışını içselleştirmeleri için Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası yayınlanmıştır. 3. taraf sera gazı emisyon azaltımı için tedarikçi değerlendirmeleri yapılmakta olup tedarikçilerin lojistik kaynaklı emisyonlarını azaltmak için emisyon takibi, yük optimizasyonu ve ortak projeler geliştirilmektedir. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sürdürülebilirlik raporu ”Yarının Polisan’ı” bölümünde yayınlanmaktadır. https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_SurdurulebilirTedarikZinciriPolitikasi_20231206_50161.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 42-57)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Doğa için Değer, Suyun Geleceği, Atığın Ötesi” bölümünde gerçekleştirilen enerji, su tasarrufu ve malzeme tasarruf projeleri paylaşılmaktadır. Karbon Ayakizi Raporu ile İklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş hedefleri ve çevresel etkiyi azatlmaya yönelik yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 85-89, 96-98, 100-114) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf (s. 8-10)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporunda ”Doğa için Değer ve Birlikte Net Sıfır” bölümünde ve Kurumsal Karbon Ayakizi Raporlarında ilgili veriler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 90-93, 96-98) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_2022_SeraGaziRaporu-tr_1809c.pdf https://polisanholding.com/surdurulebilirlik/karbon-ayakizi-yonetimimiz_v222
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Doğa için Değer: Enerji Yönetimi” bölümünde şebekelerden alınan toplam elektrik miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 85)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Doğa için Değer: Enerji Yönetimi” bölümünde kullanılan yenilenebilir enerji miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 85)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Kullanılan yenilenebilir enerji verileri Sürdürülebilirlik raporunun ?Doğa için Değer ve Birlikte Net Sıfır? bölümlerinde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 11-14, 90-93, 96-98)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Verimlilik Projelerimiz” bölümünde gerçekleştirilen projeler,yıllık enerji tasarruf miktarı ve emisyon azaltım miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 86-88)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Suyun Geleceği: Su Yönetimi” bölümünde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 100-104)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 100-104) https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 100-104)
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde karbon fiyatlandırması bulunmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel bilgiler, GRI, CDP,Ecovadis, Refinitiv, ESG değerlendirme platformlarında açıklanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 15-16, 96, 101) https://polisanholding.com/surdurulebilirlik/karbon-saydamlik-projemiz_v223 https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz_v24
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi’ni kapsayan, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri rehberliğinde oluşturulan İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Etik İlkeler Kitapçığı web sitesinde yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik raporunun ”İnsan Odaklı Yönetişim” bölümünde uygulamalara ait detaylar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.118-138) https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanHaklariPolitikasi_202311206_4533a.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanKaynaklariPolitasi_2024_c5f1c.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_tr_0022b.pdf https://polisanholding.com/polikariyer/insan-kaynaklari-yaklasimimiz_v77
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X ?Sürdürülebilirlik raporunun ?İnsan Odaklı Yönetişim? bölümünde, yanı sıra internet sitesindeki ”Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası”, ”İnsan Hakları Politikası” ?İnsan Kaynakları Politikası?, ?Etik İlkeler Kitapçığı? ve ?Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız? başlıklarında Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik konularındaki yaklaşım ve performans sonuçları paylaşılmaktadır. https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_SurdurulebilirTedarikZinciriPolitikasi_20231206_50161.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_tr_0022b.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanHaklariPolitikasi_202311206_4533a.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.119-128)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası oluşturulmuş ve web sitesinde yayınlanmıştır. ”Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız” kamu ile paylaşılmış olup bazı ilave önlemler üzerinde çalışılmaktadır. https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_SurdurulebilirTedarikZinciriPolitikasi_20231206_50161.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda ve web sitesinde ”İnsan Hakları Politikası” ?İnsan Kaynakları Politikası?, ?Etik İlkeler Kitapçığı? ve ?Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız? paylaşılmaktadır. https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanHaklariPolitikasi_202311206_4533a.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanKaynaklariPolitasi_2024_c5f1c.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_tr_0022b.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.118-131)
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X İnsan Kaynakları Politikası esnek yan haklar, hibrit çalışma modeli, iş sağlığı ve güvenliği, refah (wellbeing), kariyer haritalandırma, yetenek yönetimi, performans yönetimi, sendikal haklar, eğitim ve gönüllülük uygulamalarını kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik Raporunda ilgili uygulamalara ait gerçekleşme durumları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_InsanKaynaklariPolitasi_2024_c5f1c.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_CalisanTazminatPolitikamiz_2024_eec0d.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 130-136)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik raporunun ?Etik ve Dürüstlük? bölümünde Etik Kurul yapısı ve Etik İhbar Hattı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 31-33)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılında ?Türkiye?nin En Mutlu Şirketleri Araştırması? ara dönem faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamu ile paylaşılmakla birlikte 2023 senesi için çalışan memnuniyetine yönelik raporlama yapılmamıştır. https://www.polisanholding.com/polisanda-yasam/happy-place-to-work-2022_v89
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesinde ?Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası? yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/politikalarimiz_v19
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Polisan Holding Sağlık, Emniyet ve Çevre politikası web sitesinde yayınlanmıştır. Politika doğrultusunda tüm paydaşlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunulması, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin minimalize edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tüm tesislerde koruyucu hekimlik uygulamaları ile çalışanlara, ailelerine, alt işverenlere ve saha ziyaretine gelen tüm misafirlerin sağlığına yönelik uygulamalar gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen uygulamaların detayları ve iş sağlığı ve güvenliği istatistikleri sürdürülebilirlik raporunun ”Sağlık ve Güvenlik Ekosistemi” bölümünde yayınlanmaktadır. https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_SaglikEmniyetCevrePolitikasi.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_CalisanSagliginaYonelikUygulamalarimiz_KoruyucuHekimlik_2024_c1d92.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 140-154)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun ??Kişisel Verilerin Korunması?? ve ??Bilgi Güvenliği?? bölümlerinde ilgili uygulamalar paylaşılmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikası ve KVKK aydınlatma metni web sitesinde yayınlıdır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_BilgiGuvenligiPolitikasi.pdf https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_KVKK.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 33, 41)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Web sitesinde ?Etik İlkeler Kitapçığı? ve ?Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları? yer almaktadır. Yanı sıra Sürdürülebilirlik raporunun ?Etik ve Dürüstlük? bölümünde ilgili uygulamalar ve performans sonuçları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_tr_0022b.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf https://polisanholding.com/polisan-holding-satinalma-kriterleri_v213 https://www.polisanholding.com/polikariyer/etik-ilkeler_v27 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 31-32, 42-43)
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk kapsamında detaylı bilgiler paylaşılmıştır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik çemberleri uygulamalarında ve şirket içi eğitimler ile bilgilendirmeler sağlanmakta, farkındalık artırıcı bültenler ile yayınlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen eğitimler ve çalışmalar detaylı olarak sürdürülebilirlik raporunda ve faaliyet raporunda paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf Faaliyet Raporu – İnsan Kaynakları Bölümünde
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X ?Müşteri Memnuniyeti Politikası? ve iletişim kanalları web sitemizde paylaşılmaktadır. Müşteriler web sitesi üzerinden ve/veya çağrı merkezini arayarak öneri, talep ve şikayetlerini iletmektedir. https://www.polisan.com.tr/Content/Files/ckfinder/userfiles/files/pdf/MusteriMemnuniyetiPolitikasi.pdf https://www.poliport.com/pdf/Poliport_MusteriMemnuniyetiPolitikasi_202308.pdf https://polisankimya.com.tr/pdf/PolisanKimya_MusteriMemnuniyetPolitikamiz.pdf https://polisanholding.com/iletisim-form
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme” bölümünde paydaş diyalogları ve sonuçları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 21-23)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2015 yılından itibaren GRI Sürdürülebilirlik Standartlarına, 2022 yılından itibaren WEF Paydaş Kapitalizmi metriklerine uyumlu sürdürülebilirlik raporu yayınlanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s. 4)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X 2018 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olunmuştur ve İlerleme Bildirim Raporu her yıl yayınlanmaktadır. https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/132932 https://www.polisanholding.com/pdf/LetterofUNGlobalCompactCommitment_2021.pdf
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X 2016 yılından itibaren Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi listesinde aralıksız olarak yer alınmaktadır. https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz_v24
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik Raporu ”Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme” bölümünde paydaş diyalogları ve sonuçları paylaşılmıştır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.25-29)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri kapsamında faaliyet gösterilen bölgelerde yürütülen çeşitli toplumsal fayda projeleri, programları, etkinlik ve eğitimler ile kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma amaçları desteklenmektedir. Sürdürülebilirlik konularında toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma desteklenmekte ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışılmaktadır. https://polisanholding.com/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk_v65 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2022_TR_17.11.23_050d3.pdf (s.156-160) Faaliyet Raporu – Sosyal Sorumluluk Bölümünde

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265470

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pursaklar Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu